Tokyo Joshi Pro-Wrestling
SHOKO  NAKAJIMA
Tokyo Joshi Pro-Wrestling

TOKYO JOSHI PRO-WRESTLING

SHOKO NAKAJIMA