DDT
KONOSUKE TAKESHITA
DDT

DDT PRO-WRESTLING

KONOSUKE TAKESHITA