Dramatic 2021 January Special

  • DDT
1/28, 2021

2021.1.28 Tokyo, Shinjuku FACE DDT "Dramatic 2021 January Special" is delivered! *Some parts may be muted due to copyright reasons. Please note. ■Match Lineup ○Akito & Chris Brooks vs Mizuki Watase & Toy Kojima ○DDT Variety Team Pentagram Ambition! Danshoku Dieno vs Kazuki Hirata vs Akai Saki vs Mad Paulie vs Gorgeous Matsuno ○HARASHIMA & Toru Owashi & Antonio Honda vs Shunma Katsumata & MAO & Keigo Nakamura ○DDT Megatonweight One Match Yuji Hino vs Yukio Naya ○Tetsuya Endo & Daisuke Sasaki Soma Takao vs Makoto Oishi & Hideki Okatani & Yusuke Okada ○Eruption vs DDT Sauna Club! Kazusada Higuchi & Yukio Sakaguchi vs Konosuke Takeshita & Yuki Ueno

Scheduled to appear

View All