Non-Alchoholic Beer Garden Pro-Wrestling

東京・上野恩賜公園野外ステージ
  • DDT
8/26, 2022

■Match Lineup ○Dark Match MJ Paul & KANON vs Hideki Okatani & Takeshi Masada ○Opening Match Prepared Weapon Anywhere-fall 8-Man Tag Team Match Sanshiro Takagi & Toru Owashi & Kazuki Hirata & Soma Takao vs Yuji Hino & Yukio Naya & Yuki Ishida & Ilsion ○The 2nd Match Drunk 3-WAY Match Masahiro Takanashi vs HARASHIMA vs Yukio Sakaguchi ○The 3rd Match Special SIingles Match Daisuke Sasaki vs El Unicorn ○The 4th Match The Worst Ever! Horror New Numabukuro 3-WAY Tag Team Death Match Akito & Makoto Oishi vs Yuki “Sexy” Iino & Danshoku “Dandy” Dieno vs Antonio & Saki Akai <Narrator of The Horror Story Artist>Hisaya Imabayashi ○Semi-Final BURNING vs The37KAMIINA! Jun Akiyama & Yusuke Okada & Yuya Koroku vs MAO & Shunma Katsumata & Toi Kojima ○Main Event Beer Garden Original Radom 6-Man Tag Team Chosen by Fans Match <Players>Kazusada Higuchi, Tetsuya Endo, Konosuke Takeshita, Naomi Yoshimura, Yuki Ueno, Chris Brookes

Scheduled to appear

View All